Spring naar content
graph

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

Medic Academy: onderdeel van BKV Artsen Intermediair. Gevestigd aan Oranjesingel 2 te Breda. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 20104894.

Cursus: de cursus, training, workshop, webinar of leergang verzorgd door Medic Academy.

Coaching: het coachingsgesprek of coachingstraject verzorgt door een van de coaches verbonden aan Medic Academy.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die een cursus of coaching van Medic Academy volgt

Incompany opleiding: maatwerk dienstverlening vanuit Medic Academy voor een organisatie.

Overeenkomst: schriftelijke afspraak tussen Medic Academy en deelnemer. Waarmee Medic Academy zich tegenover de deelnemer heeft verbonden tot het verzorgen van scholing of coaching.

Serviceduur: de periode waarin de deelnemer recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving.

Artikel 2. Reikwijdte 

Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle Medic Academy diensten en maken deel uit van iedere individuele overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk met deelnemer anders is overeengekomen. 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 

3.1 Pas na bevestiging van de aanmelding aan Medic Academy komt de overeenkomst tot stand.

3.2 De aanmelding van een aspirant deelnemer via het aanmeldingsformulier kan geweigerd worden indien: 

  • de betrokken cursus volgeboekt is; 
  • de aspirant deelnemer niet de vereiste vooropleiding heeft; 
  • wanneer, indien van toepassing, de aspirant deelnemer de voorgeschreven intake procedure niet met goed gevolg heeft doorlopen. 

De aspirant deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van de weigering.

3.3 De aanmelding kan door de deelnemer binnen veertien dagen na de bevestiging aan Medic Academy worden ingetrokken. 

Artikel 4. Betaling 

4.1 Betaling wordt gedaan via de betalingspagina op de website van Medic Academy.

4.2 Indien deelnemer niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting voldoet, behoudt Medic Academy zich het recht voor per onmiddellijk haar werkzaamheden te staken en deze op te schorten tot een door Medic Academy aan te geven datum. 

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden 

5.1 De deelnemer kan de aanmelding kosteloos annuleren binnen 14 dagen (bedenktijd).

5.2 In geval deelnemer 2 weken voor aanvang van de cursus tot annulering van de overeenkomst overgaat zal 20% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht. 

5.3 Indien de deelnemer na aanvang van de cursus, het pakket of coachingstraject de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de deelnemer aan Medic Academy betaalde of nog verschuldigde bedrag.

5.4 De deelnemer heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Medic Academy behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk 2 weken voor de geplande aanvang van de cursus hiervan op de hoogte gesteld. 

5.5 Medic Academy heeft, behoudens het bepaalde in artikel 4.2, het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, bij blijvende niet (volledige) nakoming van de betalingsverplichting door opdrachtgever.

Artikel 6. Overmacht 

Indien het nakomen van de verplichtingen zoals neergelegd in de overeenkomst door omstandigheden buiten de invloedssfeer van deelnemer en Medic Academy wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk gemaakt, dienen partijen in redelijkheid vast te stellen of het nakomen van de verplichtingen tijdelijk dan wel blijvend onmogelijk is. Indien vastgesteld wordt dat nakoming van de verplichtingen blijvend onmogelijk is, heeft zowel deelnemer als Medic Academy het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is. 

Artikel 7. Cursusinformatie 

7.1 De deelnemer ontvangt zo spoedig mogelijk vóór aanvang van de cursus een bevestiging waarop de cursusplaats, de cursusdata en –tijdstippen, zijn vermeld. 

7.2 Voor online leervormen en webinars ontvangt de deelnemer na aanmelding een bevestiging met inloggegevens en / of webinarlink.

7.3 Bij een coachingstraject neemt desbetreffende coach binnen 1 werkweek na aanmelding contact op om het traject op te starten. 

7.4 Medic Academy heeft het recht wegens dringende (tussentijdse) organisatorische omstandigheden de cursusplaats, de cursusdata of –tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal naar vermogen rekening worden gehouden met de belangen van de deelnemers. 

7.5 In de situatie dat lessen of coachingssessies uitvallen, heeft Medic Academy geen andere verplichting dan het organiseren van inhaal- c.q. vervangende lessen / sessies. 

Artikel 8. Serviceduur

De serviceduur bedraagt standaard, tenzij anders schriftelijk met de deelnemer is overeengekomen, de periode vanaf startdatum in de overeenkomst en het van rechtswege beëindigen daarvan. Medic Academy bevestigt schriftelijk de eventuele verlenging van de serviceduur. De serviceduur is pas verlengd zodra de klant de verschuldigde extra betaling heeft voldaan.

Artikel 9. Incompany opleidingen

Incompany opleidingen zijn maatwerk trajecten. Hierbij ontvang de klant een offerte passend bij zijn specifieke vraagstuk. Bij incompany opleidingen is het aantal personen waarop de offerte / overeenkomst gebaseerd is, mede bepalend voor de hoogte van de door de klant te betalen prijs. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, de klant het aantal deelnemende personen vermindert wordt de overeengekomen prijs niet verminderd. 

Artikel 10. Auteursrecht cursus 

10.1 De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling van het cursusgeld. 

10.2 Op het door Medic Academy en haar samenwerkingspartners ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Medic Academy. 

Artikel 11. Slotbepaling 

11.1 Medic Academy is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Medic Academy de cursus verzorgt. 

11.2 Op alle door Medic Academy te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

11.3 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan omtrent de uitleg van deze voorwaarden of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda beslecht. 

Group 1073

Interessante opleidingen

Medic _Academy_lowres-27

Loop voorop en
ontwikkel je soft skills.

Samen bekijken wat het beste bij jou past. Een geaccrediteerde opleiding of praktische e-learning én persoonlijke coaching. Alles op jouw niveau. Wat ons uniek maakt? De combinatie van deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling. Loop voorop en ontwikkel jouw skills!

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.